DISAPPOINTMENT / UNFULFILLED DREAMS

DISAPPOINTMENT / UNFULFILLED DREAMS
A lot of people face disappointments one way and the other. Some people worked so hard, but when it comes to the time of reaping the fruit of labour, unfortunately, they have become disappointed. Some have dreamt of becoming a great achievers in life but unfortunately, they do not know to fulfill their dreams. This disappointment sometimes can result in physical or mental ill health. Whatever your problem, At African Heritage Naturalist Care Ltd, we will help you found, follow and fulfill your dreams. Disappointments will no longer be your portion, as it is stated in a stanza of {ọ̀sẹ́-ìwòrì}, ifá says;

Ọ̀ṣẹ́ dúdú mogbé ejíó
Ìwòrì pupa ìdókò
Reférefé l’ọfẹ ńfò
Dífá fún Olúmejò
Tíì s’àrẹ̀mọ onídoò
Ọjọ́ tó tí nríí gbogbo ire lárìgbọ̀nlọ
Wọ́n ni kó rúbọ
B’ẹ́ni bá f’odó rúbọ
Ire gbogbo a bá ní dò
B’ẹ́ni bá f’ọlọ rúbọ
Ire ẹni kò ní lọ
Ewé jókòójẹ́ lóní kíre o jókòò sọ́dọ̀ mi
Ilé-kún kẹ́kẹ́, ilé-kún kẹ́kẹ́ l’ewúré ké
Ire gbogbo kó wá kún sílé tèmi

Translation:
The black ọ̣̀ṣẹ́ in the land of ejíó
The red ìwòrì in the land of ìdókò
The ọfẹ bird flies in steadily
This was the ifá cast for Olúmejò
The crown prince of onídoò
When all good destinies had been eluding him
He was offer sacrifice with mortar
All good destiny surely come and stays with one
If one offers sacrifice with a grinding stone {ọlọ}
All his/her good destiny will no longer elude him/her
The jókòòjẹ́ [herbs] is it that commanded all good destinies to come and sit with me
The house is full is the sound of the bleating made by a goat
All good destinies should be full in my house forthwith
Also in a stanza of Ìká Méjì which reads thus:

Tèmi ree awo Alámàlà Ìká
Dífá fún Alámàlà Ìká
Níjọ́ tó nfojoojúmọ́ ṣọ̀wọ̀ àmùbọ́
Wọ́n ní kó rúbọ
Ó gbẹ́bọ, ó rúbọ
Kò pẹ́ kò jìnnà
Ẹ wá bá wa ni jẹ̀bútú ire

Translation:
Tèmi ree, the awo of Alámàlà of Ìká town
He cast Ifá for Alámàlà of Ìká town
When she was facing disappointments and unconsummated fortunes everyday
She was advised to offer ẹbọ
She complied
Not too long, soon after
Come and meet us with abundant ire